Bytové družstvo Poruba 642

Sídlo : 17. Listopadu 642,  Ostrava-Poruba   708 00

Je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu Dr. Vložka 403.

Právní poměry družstva upravuje zákon a stanovy.

Je právnickou osobou a je založeno za účelem zajištění bytových potřeb svých členů.

Družstvo má 25 bytových jednotek, 24 členů a 4 nebytové prostory.

V čele družstva je předseda družstva. 

Bytové družstvo Poruba 642 nemá představenstvo ani revizní komisi. Rozhoduje členská schůze a předseda.

 

 • Jak se zachovat při poruše jsem-li uvnitř nového výtahu?

  V případě, že jsou klecové dveře uzavřeny, nesnažte se v žádném případě o jejich otevření násilím.

  V kleci na spodní části ovládacího panelu je tlačítko se symbolem zvonku. Stisknutím tohoto tlačítka je ovládán zvonek, umístěný v šachtě výtahu. Po uplynutí doby 2 minut od poruchy a stisknutí tohoto tlačítka, se automaticky začne vytáčet číslo pohotovostní služby. Po navázání spojení nahlašte prosím adresu domu, ze kterého voláte.

  Po skončení hovoru vyčkejte na příjezd pohotovostní služby. V žádném případě se nepokoušejte klec opustit sami.

 • Jak správně platit nájem u Družstva Poruba 642

  Nájem (úhrady za užívání bytu a služeb s tím spojených) je hrazen:

  a) trvalým příkazem z bankovního ústavu (individuálně zajišťuje majitel účtu u bankovního ústavu)
  b) SIPO (na základě žádosti uživatele bytu zajišťuje EÚ BD)
  c) v pokladně Družsva Poruba 642 v hotovosti (v úřední dny)

  Číslo účtu nájemného: .....
  Variabilní symbol je kod uživatele (je uveden na ROZHODNUTÍ o stanovení úhrad za užívání bytu a služeb s tím spojených)

  Doporučený termín 20. dne v měsíci, nejpozději do konce běžného měsíce (Stanovy čl. ....)

 • Nemáte momentálně na nájem? Neuhradili jste včas nájem?

  Dostavte se na právní oddělení Družstva Poruba 642 v úřední den k sepsání dohody o uznání dluhu.
  Dlužník tím řeší nejen čas, ale hlavně finanční prostředky. Uzavřením dohody se pozastavují poplatky z prodlení

 • Jaký je postup při stavební úpravě v bytě?

  Tuto stavební úpravu je třeba ohlásit na příslušné obvodové bytové správě. Zde Vám poradí podle rozsahu prací zda je nutné zajistit projektovou dokumentaci, statický posudek a zda je nutné vyjádření stavebního úřadu.
  Ke schválení stavební upravy je nutné popsat, jaká úprava se bude v bytě provádět, v jakém rozsahu, za použití jakých materiálů. Ideální je zakreslit schematicky stávající stav a stav po stavební úpravě.
  Schválení podléhá také jakýkoliv zásah do společných částí domu (tj. fasády, střechy, balkonu, lodžie apod.) Ohlásit stavební úpravu jsou povinni i vlastníci bytů. Vydání souhlasu se stavební úpravou je bezplatné.
  Tímto ohlášením stavebních úprav ve vašem bytě se vyhnete možným nepříjemnostem v budoucnu.

 • Co je příčinou k vytváření plísní v bytech?

  Plísně vznikají tam, kde jsou pro jejich vznik vhodné podmínky - teplota, vlhkost a živné prostředí. V panelových bytových stavbách dochází ke vzniku plísní ve vytápěných místnostech, kde relativní vlhkost na povrchu konstrukce přesahuje 80% (případně dochází ke kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu).

  U bytových domů se jedná zejména o kritické detaily v místě tepelných mostů, vazeb - např. kouty místností ve styku vnitřních a obvodových stěn, konstrukce okolo oken apod. Na výše uvedené podmínky má tedy kromě konstrukčních závad vliv okolní prostředí, ať se jedná o zvýšenou prostorovou vlhkost (vaření, zalévání květin, akvária, sušení prádla, koupelna apod.), nebo v neposlední řadě nedostatečné větrání. Zde se jedná o vlivy, ve většině případů přímo ovlivnitelné uživatelem bytu.

  Plastová okna, v poslední době tak často instalovaná, nejsou sama o sobě příčinou vzniku plísní.

 • Co je součástí společných částí domu?

  Ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění jsou společnými částmi domů zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkony, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům.

  Dále se za společné části domu považují příslušenství domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společné prádelny).

Důležitá telefonní čísla

 
Tísňové volání: 112
Hasičský záchranný sbor: 150
Rychlá záchranná pomoc: 155
Policie ČR: 158
Policie městská: 156

Poruchové a zákaznické služby

Poruchová linka: xxxxxxxxx
Elektro : ČEZ a.s.
Poruchová linka: 840 850 860
Zákaznická linka: 840 840 840
Plyn: RWE a.s.
Poruchová linka: 1239
Zákaznická linka: 840 113 355
Voda a Kanalizace: OVAK a.s.
Poruchová linka: 597 475 711
Zákaznická linka: 800 202 700
Dodatečné odečty: ... ... ... 
Topení a Teplá Voda: Dalkia a.s.
Zákaznická linka: 800 800 860
Topení a Voda - havárie, opravy:  
Firma XXXXXX
   
 
Back to top